Stavební bytové družstvo Sedlčany
Dnes je středa 21. 4., svátek má Alexandra

SBDSedlcany.jpg, 9 kB
Doporučujeme
SČMBD
Městská policie
Městská teplárenská Sedlčany
Sedlčanské technické služby
MÚ Sedlčany
1.Středočeská vodárenská
OÚ Dol.Hbity
OÚ Dublovice
OÚ Jesenice
OÚ Kamýk n.Vlt.
OÚ Klučenice
OÚ Kos.Hora
OÚ Kr.Hora
OÚ Milešov
OÚ Nedrahovice
OÚ Nechvalice
OÚ Osečany
OÚ Petrovice
OÚ Počepice
OÚ Radíč
OÚ Štětkovice
OÚ Vys.Chlumec
OÚ Zduchovice

Jak převedu byt na jinou osobu?


Převodem nebo také prodejem družstevního bytu je označován převod členských práv a povinností, což je především převod práva nájmu družstevního bytu.

Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu představenstva. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě.

Upozorňujeme také, že pokud právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu vzniklo za manželství, jsou účastníci dohody oba manželé (na straně převodce i nabyvatele).

Při převodu doporučujeme následující postup:

  1. vyzvednete si v kanceláři správy družstva formulář Dohoda o převodu členských práv a povinností (můžete si jej také stáhnout v sekci Dokumenty – Formuláře);

  2. domluvíte si s referentkou členské evidence termín, ve kterém dohodu předložíte družstvu;

  3. vyzvednutý formulář vyplníte ve třech vyhotoveních – jedno obdrží převodce, jedno nabyvatel a jedno družstvo. Pokud si nebudete vědět rady, můžete formulář vyplnit na správě družstva – rádi Vám s tím poradíme;

  4. dohodu nepodepisujte - pokud se předložení dohody družstvu zúčastní všichni účastníci dohody, podepíší ji všichni až před referentkou družstva. Pokud se některý z účastníků dohody nemůže dostavit, nechá si podpis úředně ověřit (na matrice, u notáře, u advokáta);

  5. datum nabytí účinnosti doporučujeme stanovit k 1. dni měsíce – např. pokud bude dohoda předložena družstvu 15. ledna bude dnem nabytí účinnosti 1. únor;

  6. k projednání převodu předložíte občanské průkazy, převodce navíc dosavadní platnou nájemní smlouvu, členský průkaz, doklady o úhradě nájmu za poslední měsíc;

  7. před předložením dohody je třeba, aby měl převodce uhrazeny veškeré závazky (nájem, splátky do fondu oprav, vnitrodružstevní půjčku, případný poplatek z prodlení atd.). Pokud si samospráva vytvářela fond oprav prostřednictvím stavebního spoření, je nutné provést vypořádání;

  8. při předložení dohody je třeba uhradit poplatek stanovený vnitřní směrnicí a to při převodu na osobu příbuznou v řadě přímé ve výši 500,- Kč, v ostatních případech ve výši 5.000,- Kč.

Referentka evidence ověří veškeré údaje uváděné v dokladech, potvrdí jejich správnost a Vaši dohodu zaregistruje. Převodci odebere dosavadní nájemní smlouvu a členský průkaz. Nabyvateli vystaví členský průkaz a nájemní smlouvu a vydá platné stanovy družstva.

S referentkou evidence nájmu si nabyvatel dohodne výši záloh na služby a způsob placení úhrad za byt. Referentka mu vystaví rozpis nájemného a sdělí mu jeho variabilní symbol.

Nabyvateli doporučujeme přinést si s sebou tiskopis firmy ČEZ na přihlášku dodávky elektřiny, případně tiskopis firmy Telefónica O2 na přihlášku telefonní linky, na který mu potvrdíme souhlas vlastníka nemovitosti.

Nabyvateli doporučujeme informovat se u předsedy výboru samosprávy (důvěrníka) o tom, jakým způsobem tvoří a čerpají prostředky fondu oprav, jakým způsobem provádějí úklid společných částí domu atd.Úřední hodiny

Pondělí - 7.00-16.00
Středa  - 7.00-16.00

ostatní dny pouze po předchozí telefonické domluvě

Provozní doba od 1.7.2011

Po 7.00 – 16.00
Út 7.00 – 15.00
St 7.00 – 16.00
Čt 7.00 – 14.00
Pá 7.00 – 14.00

Bankovní spojení

ČSOB: 1019256/0300
GE: 700306684/0600

IČO: 00037061    
DIČ: CZ00037061

© 2017 SBD Sedlčany SBD Sedlčany, U Háječku 711, 264 01 Sedlčany e-mail: sbdsedlcany@seznam.cz