Stavební bytové družstvo Sedlčany
Dnes je pondělí 18. 1., svátek má Vladislav

SBDSedlcany.jpg, 9 kB
Doporučujeme
SČMBD
Městská policie
Městská teplárenská Sedlčany
Sedlčanské technické služby
MÚ Sedlčany
1.Středočeská vodárenská
OÚ Dol.Hbity
OÚ Dublovice
OÚ Jesenice
OÚ Kamýk n.Vlt.
OÚ Klučenice
OÚ Kos.Hora
OÚ Kr.Hora
OÚ Milešov
OÚ Nedrahovice
OÚ Nechvalice
OÚ Osečany
OÚ Petrovice
OÚ Počepice
OÚ Radíč
OÚ Štětkovice
OÚ Vys.Chlumec
OÚ Zduchovice

Nabídka správy


Nabídka služeb spojených se správou bytového domu

pro domy, ve kterých vzniklo společenství vlastníků jednotek (5 a více jednotek)


Zabezpečení převzetí bytů do správy


Pro výkon správy je rozhodující fyzická prohlídka domu, zjištění podstatných majetkoprávních skutečností a předání nebo zajištění potřebné dokumentace.


Potřebnou dokumentací, kterou je nezbytné převzít od dosavadního správce (alespoň v kopiích), jsou zejména:

 • prohlášení vlastníka

 • doklady o vlastnictví jednotlivých jednotek

 • zápis o registraci společenství vlastníků jednotek do obchodního rejstříku

 • zápis o volbě orgánů a schválení stanov společenství vlastníků jednotek

 • stavební dokumentace (projekt, kolaudace atd.) pokud je k dispozici

 • pasporty domů, bytů a nebytových prostor – pokud jsou k dispozici

 • protokoly o předepsaných revizích

 • smlouvy o nájmu nebytových prostor (pokud existují)

 • hospodářské smlouvy uzavřené na zabezpečení provozu domu a služeb spojených s užíváním bytů (např. na dodávku elektřiny, vody, tepla atd.) - pokud jsou už uzavřené

 • smlouvy na opravy a rekonstrukce většího rozsahu (zateplení fasády, rekonstrukce střechy, výměna oken...), případně alespoň potvrzení bývalého vlastníka o záruční lhůtě a kde uplatňovat reklamace.

 • dosavadní účetní evidence (pokud již byla vedena)

 • další dokumenty, které mají vliv na činnost správce - např. směrnice o způsobu rozúčtování služeb atd.


Pokud některé z dokumentů nejsou k dispozici, pomůžeme Vám je zajistit.


Prohlídka domu při převzetí správy by měla být provedena s cílem zjistit skutečný stav, ze kterého bude nutné odvodit potřebu provedení oprav jednotlivých částí domu.


Ekonomicko-administrativní část správy


Ekonomicko-administrativní část správy zahrnuje zejména:

 • vedení účetnictví v zákonem předepsané podobě včetně účetní závěrky a případného zpracování daňového přiznání;

 • příprava hospodářských smluv k smluvnímu zajištění provozu domu a služeb spojených s užíváním bytů (např. na dodávku elektřiny, vody, tepla, pojištění atd.) včetně jednání s dodavateli;

 • vypracování vnitřních směrnic – např. vedení účetnictví, způsoby rozúčtování služeb, pravidla pro čerpání tzv.fondu oprav atd...

 • vyhotovení měsíčních rozpisů úhrad jednotlivým vlastníkům bytových jednotek tj. stanovení výše měsíčních záloh do fondu oprav na základě společenstvím vlastníků odsouhlasené částky nákladů na údržbu, stanovení výše měsíčních záloh na služby spojené s užíváním bytu (voda, teplo, TUV, elektřina atd.);

 • evidence plateb od vlastníků bytových jednotek, včetně upomínek dlužníkům a přípravy podkladů pro právní vymáhání;

 • vyúčtování zálohových plateb podle skutečných nákladů za služby spojené s užíváním bytů včetně vrácení přeplatku nebo vyžádání nedoplatku podle platných vyhlášek a požadavků vlastníků jednotek;

 • kontrola a úhrady přijatých faktur za smluvně zajištěná plnění spojená s provozem domu a užíváním bytů;

 • kontrola a úhrady přijatých faktur za opravy a údržbu společných prostor odsouhlasené společenstvím vlastníků jednotek;

 • vypracování nájemních smluv na nebytové prostory, včetně evidence plateb, vystavování upomínek dlužníkům a přípravy podkladů pro právní vymáhání;


Veškeré úhrady jak od vlastníků jednotek tak i úhrady faktur jsou směrovány přímo na bankovní účet společenství vlastníků jednotek. Předávání dokladů, provádění hotovostních i bezhotovostních plateb lze provádět podle dohody např:

 • Veškeré hotovostní i bezhotovostní platby provádí pověřený vlastník. Faktury a výpisy z účtu jsou zasílány na jeho adresu. Správci jsou pověřeným vlastníkem veškeré doklady předány nejméně 1x měsíčně k zaúčtování. Po provedení účetní uzávěrky předá správce společenství vlastníků jednotek písemné informace o stavu finančních prostředků, pohledávek a závazků, výnosů a nákladů atd.

 • Veškeré hotovostní i bezhotovostní platby provádí správce. Faktury a výpisy z účtu jsou zasílány na jeho adresu. Správce informuje písemně společenství vlastníků jednotek o stavu finančních prostředků, pohledávek a závazků, výnosů a nákladů atd. 2x ročně tj. k 30. 6. a k 31. 12.

 • Lze domluvit i jiné varianty tak, aby vyhovovaly oběma stranám.

 • Při bankovním styku je výhodné použití internetového bankovnictví, protože o platbách může mít přehled zároveň správce i pověřený vlastník.


Na vyžádání poskytne správce informace členům společenství vlastníků jednotek kdykoli v úřední hodiny. Veškeré účetní doklady jsou k dispozici k nahlédnutí také kdykoli v úřední hodiny.


Dále členům společenství nabízíme možnost využít bezplatné služby přístupu k informačnímu systému družstva prostřednictvím internetu. Vlastník bytu zde nalezne předpis plateb pro svůj byt a přehled došlých úhrad, předseda výboru přehled pohybů na „fondu oprav“. Služba se bude dále vyvíjet podle přání uživatelů.


Technicko-provozní část správy


Technicko-provozní část správy zahrnuje dle požadavků SVJ:

 • zajištění zákonem předepsaných revizí rozvodů a zařízení domu a vedení evidence potřeby jejich obnovy (stanoví se plán revizí, který schválí SVJ)

 • zajištění požadovaných oprav a údržby

 • příprava výběrových řízení na základě odsouhlasených podmínek společenstvím vlastníků jednotek (o zakázce s konečnou platností rozhoduje SVJ)

 • přípravy návrhů smluv o dílo, posuzování smluv o dílo předložených dodavateli

 • průběžná kontrola kvality prováděných prací, zajištění konečného převzetí díla

 • vedení technické evidence budov, bytů, nebytových prostor a pozemků


Při zajišťování oprav a údržby důsledně rozlišujeme opravy na vrub společenství vlastníků jednotek a opravy na vrub vlastníka jednotky.


Pojištění


Mezi služby, které nabízíme spravovaným domům, patří možnost exluzivního sjednání výhodného pojištění prostřednictvím rámcových pojistných smluv sjednaných zejména u společnosti Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „pojišťovna Kooperativa").

 • Nejnižší ceny pojistného garantované bez ohledu na škodný průběh

 • Plný rozsah pojistného krytí, který umožní BD a SVJ si pojistit svůj majetek proti všem rizikům

 • Pojistné plnění vždy vyplácené v nových cenách


Na úřad před internet


SBD Sedlčany nabízí uživatelům bytů možnost získání finančních a technických údajů o bytech a domech prostřednictvím webového portálu www.poschodech.cz. Je zde zpřístupněno více informací jak pro nájemníky a vlastníky bytů, tak pro zástupce domů (domovní důvěrníky, pověřené vlastníky, předsedy výborů SVJ).


Uživatel bytu si zde najde jednak údaje o svém bytě:

 • měsíční předpis plateb,

 • přehled zaplacených částek,

 • předpis mimořádných plateb,

 • přehled upomínek,

 • odečty vodoměrů – stavy vodoměrů včetně uvedení čísla vodoměru a výměny vodoměru

 • graf spotřeb studené a teplé vody

 • vyúčtování,

 • pasport bytu – číslo bytu, celková plocha bytu, plocha jednotlivých místností


a dále údaje o celém domě:

 • přehled revizí

 • přehled pohybů na fondu oprav

 • seznam a kontakty na zástupce domu tzv.domovního důvěrníka

 • různé dokumenty týkající se domu (smlouvy, zápisy ze schůzí, hlasování atd...)

 • seznam všech uživatelů bytů

 • přehled nákladů na služby


Zástupci domů zde navíc najdou:

 • prezenční listinu

 • hlasovací lístek, kde si mohou vepsat čeho se hlasování týkalo

 • seznam faktur týkajících se domu

dále zde je možnost zveřejňovat pozvánky na schůze nebo brigády, rozpisy úklidů atd. To ovšem bude mít význam pokud bude portál používat většina uživatelů bytů v domě.


Tato služba je zahrnuta v základní ceně za správu – neplatí se nic navíc.Závěrem


Správu vykonáváme na základě uzavřené smlouvy o správě. Odměna správce činí měsíčně 150,- Kč + DPH za spravovanou jednotku. Poplatek zahrnuje jak odměnu za správu, tak odměnu za vedení účetnictví.


Další nabízené služby nezahrnuté v ceně za správu:

 • pomoc při založení společenství vlastníků jednotek, registraci a organizaci první schůze, vypracování návrhu stanov společenství vlastníků jednotek,

 • příprava shromáždění společenství vlastníků jednotek - pozvánky, prezenční listina, zápis atd.,

 • vypracování přiznání k dani z nemovitosti,

 • zajištění stavebního povolení nebo ohlášení drobných staveb při stavebních úpravách objektů ve svém vlastnictví i ve vlastnictví jiných osob. Dále svou činností zabezpečuje služby spojené s užíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáží.


Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.


Rádi se Vám budeme věnovat.
Úřední hodiny

Pondělí - 7.00-16.00
Středa  - 7.00-16.00

ostatní dny pouze po předchozí telefonické domluvě

Provozní doba od 1.7.2011

Po 7.00 – 16.00
Út 7.00 – 15.00
St 7.00 – 16.00
Čt 7.00 – 14.00
Pá 7.00 – 14.00

Bankovní spojení

ČSOB: 1019256/0300
GE: 700306684/0600

IČO: 00037061    
DIČ: CZ00037061

© 2017 SBD Sedlčany SBD Sedlčany, U Háječku 711, 264 01 Sedlčany e-mail: sbdsedlcany@seznam.cz