Stavební bytové družstvo Sedlčany
Dnes je pondělí 18. 1., svátek má Vladislav

SBDSedlcany.jpg, 9 kB
Doporučujeme
SČMBD
Městská policie
Městská teplárenská Sedlčany
Sedlčanské technické služby
MÚ Sedlčany
1.Středočeská vodárenská
OÚ Dol.Hbity
OÚ Dublovice
OÚ Jesenice
OÚ Kamýk n.Vlt.
OÚ Klučenice
OÚ Kos.Hora
OÚ Kr.Hora
OÚ Milešov
OÚ Nedrahovice
OÚ Nechvalice
OÚ Osečany
OÚ Petrovice
OÚ Počepice
OÚ Radíč
OÚ Štětkovice
OÚ Vys.Chlumec
OÚ Zduchovice

50. výročí vzniku SBD Sedlčany


Ve čtvrtek 16.2.2012 uspořádalo představenstvo Stavebního bytového družstva Sedlčany setkání bývalých dlouholetých pracovníků a funkcionářů k příležitosti 50. výročí vzniku družstva. Takové výročí určitě stojí za to, abychom se trochu pozastavili a zavzpomínali.

Družstevnictví není žádným komunistickým výmyslem, jak si dnes mnozí myslí. Jeho kořeny spadají do první poloviny 19.století. Zřejmě první družstvo bylo založeno už v roce 1844 dvaceti osmi tkalci v Anglii. V historii se proslavilo jako první družstvo, které s úspěchem dovedlo také v praxi využít zásady družstevní svépomoci.

Krátce na to proniklo družstevnictví i k nám a vnikla řada družstev spotřebních, výrobních a spořitelních. Časem se ukázala též schopnost společně zajišťovat i další služby, například výstavbu levných nájemních bytů a začala vznikat družstva bytová.

První bytové družstvo v českých zemích bylo založeno již za rakousko-uherska v roce 1903 pod názvem Společenstvo pro zřizování bytů. Po vzniku československého státu v roce 1918 existovalo již na 165 různých bytových sdružení. Po skončení 2. světové války bylo bytové družstevnictví v ČSR reprezentováno 442 stavebně bytovými družstvy. Jejich počet rychle vzrůstal a zejména v letech 1947 – 1948 se bytové družstevnictví významnou měrou podílelo na obnově válkou postiženého bytového fondu. Koncem roku 1948 u nás existovalo již 942 stavebních bytových družstev. K dalšímu velkému rozmachu bytového družstevnictví u nás došlo v roce 1959 po vydání zákona o družstevní bytové výstavbě. Vznikala jak družstva občanů tak družstva při podnicích, která řešila bytové potřeby svých zaměstnanců. V letech 1966 až 1970 bylo za poměrně krátkou dobu vybudováno více než 157 tisíc družstevních bytů, což činilo více než 56% všech dokončených bytů za uvedené období. Tento vývoj úspěšně pokračoval i v dalších letech. Začátkem 70.let pak byla zahájena další etapa v rozvoji bytového družstevnictví. Malá družstva byla slučována, případně včleněna do velkých družstev. Po reorganizaci bylo ve 264 stavebních bytových družstvech sdruženo téměř 800 tisíc členů.

Po listopadu 1989 souběžně se změnou politických a hospodářských poměrů v zemi výstavba bytů v rámci bytového družstevnictví stagnovala, protože došlo ke snížení finančních možností ve spojení s častou legislativní nejistotou.

Ustavující schůze sedlčanského družstva se konala 21.srpna 1961, ale až 16.12. ustavení družstva schválil ONV Příbram a v obchodním rejstříku je jako datum vzniku družstva uveden 12. leden 1962.

V roce 1974 došlo ke sloučení se Stavebním bytovým družstvem zaměstnanců Strojíren RD v Sedlčanech, v roce 1980 se Stavebním bytovým družstvem pro okres Příbram se sídlem Červený Hrádek. Původní název družstva Stavební bytové družstvo občanů v Sedlčanech byl v roce 1975 změněn na Stavební bytové družstvo Sedlčany

V průběhu půl století se v čele družstva ve funkcích statutárních zástupců, kteří se podíleli na jeho řízení a nesli svoji odpovědnost za jeho činnost, vystřídala řada lidí, v představenstvu to bylo 85 členů, v kontrolní komisi 39 členů.

Prvním předsedou družstva byl zvolen MUDr. Antonín Horák členy p.Miroslav Dvořák, p. Miroslav Rejholec, p.Jiří Havlín a p.Štěpán Hrbek. Členy první revizní komise byli Fr.Vybíral, Jar.Hlaváček, Jiří Hošek.

Složení představenstva a kontrolní komise se v počátcích velmi rychle měnilo. 27.4.1963 rezignoval předseda MUDr.Horák (koupě rod.domku a převod čl.podílu) a novým předsedou byl zvolen pan Jiří Hošek 29.7.1963 rozšířeno představenstvo o 2 členy Františka Bursíka a p. Vlastu Bouškovou. 25.11.1963 rezignoval p.Bursík, místo něho byl zvolen p. František Modlík.

27.10.1964 proběhla nová volba představenstva. Předsedou byl zvolen p.Jiří Hošek, místopředsedou p. Vlasta Boušková, členy p. František Křížek, p. Vladimír Roškot, Štěpán Hrbek, Jiří Havlín, František Modlík. Členy revizní komise se stali p. Novák, p. Rejholec, p. Pejchl 26.5.1965 odstoupil z funkce předsedy p.Hošek, novým předsedou se stal p.František Křížek. Současně odstoupil z představenstva p. Modlík a byli zvoleni noví členové Sirotek Václav, Slavomír Bloch a Jaroslav Doubrava

27.4.1966 bylo zvoleno nové představenstvo ve složení: předseda Václav Čížek, místopředseda Jiří Hošeka a členové Vlasta Boušková, František Křížek, Pavel Pejchl, Jaroslav Rozvoda, Jan Motyčík, Jaroslav Hlaváček, Jiří Havlín 10.9.1966 odstoupili p.Motyčík a p. Hlaváček, novými členy představenstva se stali p.Miroslava Novotná, p.Vladimír Kubricht a p.Vladimír Vašíček.

Ze zápisu z výroční členské schůze ze dne 18.5.1967 vyplývá, že byla provedena doplňující volba představenstva o pana Jiřího Stěhule a p.Kadeřábka. Tato volba nebyla zřejmě zapsána do obchodního rejstříku.

Podle zápisu z 22.5.1968 proběhla opět nová volba představenstva, ale ani ta asi nebyla zaznamenaná do OR : Předseda Stanislav Macák, místopředseda Jiří Hošek, členové Václav Čížek, Pavel Pejchl, Vladimír Kubricht, Vladimír Vašíček, Jaroslav Rozvoda, Josef Hejhal, Václav Raušer, Bloch Slavomír, Jiří Stěhule, Antonín Tůma, Jiří Matěja, Jaroslav Kadeřábe, Jiří Boubalík, revizní komise:Říha, Roškot, Doubrava, Bernad, Bílý

Další volby se konaly 12.6.1970. Představenstvo po nich pracovalo ve složení: předseda Jiří Říha, místopředseda Jiří Hošek, MUDr. Jan Kovář, Jaroslav Pospíšil, Antonín Janeček, Karel Lhota, Josef Diviš, MUDr. Karel Pejša, Václav Dvořák, Jiří Stěhule, Bohumil Krejčí, Stanislav Macák, František Novák, Pavel Píša, Vladimír Vašíček a kontrolní komise ve složení Heřmánek František, Dr.Jindrák Jaroslav, Tomková Alena Podle zápisu z výroční členské schůze ze dne 4.11.1971 byly provedeny doplňující volby, které ale opět nebyly zaznamenány v OR. Do představenstva byli zvoleni: Jaroslav Rozvoda a Sivák Ondřej a do kontrolní komise byl doplněn p. Miroslav Rebec

28.4.1972 opět proběhly nové volby do představenstva: předseda Jiří Říha, místopředseda Jiří Hošek, členové František Novák, Pavel Píša, Vladimír Vašíček, Oldřich Buriánek, Miroslav Liška, Pavel Pejchl, Jaroslav Rozvoda, Otakar Slaba, Jiří Šopejstal, a do kontrolní komise: František Heřmánek, Alena Tomková, Miroslav Rebec Na shromáždění delegátů 20.4.1973 byl z představenstva odvolán p.Šopejstal a místo něho zvolen Jiří Pištěk tato změna nebyla provedena v OR Na shormáždění delegátů 27.9.1973 byla doplněna kontrolní komise o Jana Závůrku

Po sloučení se Stavebním bytovým družstvem pracovníků Strojíren RD se konaly 19.6.1974 další volby do představenstva, kdy byli zvoleni: předseda Jan Háral, místopředseda Josef Kabíček, členové Miroslav Fulín, Pavel Chvátal, Josef Souček, Alois Šneller, Jaroslav Mašek, Jiří Kolář, Jiří Pištěk, Stanislav Dvořák, Pavel Píša, Vladimír Kremlička, Jan Jačko. Do kontrolní komise byli zvoleni Novák František, Sosnovcová Jana, Závůrka Jan.

Na výroční schůzi delegátů 25.4.1975 ze zdravotních důvodů p.Háral odstoupil z funkce předsedy. Předsedou byl zvolen p. Kabíček a místopředsedou p. Kremlička

Na shromáždění delegátů 22.4.1976 zvoleno nové představenstvo: předseda Antonín Hron, místopředseda Josef Kabíček, místopředseda Vladimír Kremlička a členové Pavel Píša, Stanislav Dvořák, Jiří Kolář, Jan Jačko, Jiří Marek, Miroslav Klejna, Jiří Pištěk, Miloš Opočenský, MUDr.Novodvorský J., MVDr. Ladislav Zámostný, František Fiala, Stanislav Pečený, Radoslav Kovář, kontrolní komise: Závůrka Jan, Weidenthaleer Josef, Novák František, Ing. I.Šašek, Ing. L.Vindyš.

Na shromáždění delegátů 18.4.1978 odstoupil p.Jiří Kolář a zvolen byl Ing. Oldřich Pištěk.

Z kontrolní komise odešli p.Šašek a p.Vindyš, nově zvoleni p.Ferčák a p.Srp

29.5.1978 podal p.Fiala písemné odstoupení a 26.9.1978 odstoupil Stanislav Pečený

Dále už bylo volební období stanoveno čtyřleté a změny nebyly tak časté.

5.4.1980 volba představenstva: Předseda Antonín Hron, místopředseda Josef Kabíček, místopředseda Vladimír Kremlička a členové Ing. Oldřich Pištěk, Pavel Píša, Stanislav Dvořák, Jan Jačko, Miroslav Klejna, Jiří Pištěk, Miloš Opočenský, MVDr. Ladislav Zámostný, a kontrolní komise: Weidenthaler Josef, Ing.Stanislav Soukup, Pavel Srp

28.4.1982 byl z funkce odvolán p.Klejna a zvolena p. Chvátalová

Na shromáždění delegátů 15.5.1984 byli zvolení do představenstva: Předseda Antonín Hron, místopředseda Josef Kabíček, místopředseda Vladimír Kremlička a členové Ing. Oldřich Pištěk, Marie Chvátalová, Stanislav Dvořák, Lubomír Vodenka, Jan Jačko, Dagmar Šimková. Do kontrolní komise byli zvoleni: Pavel Srp, Josef Weidenthaler, Vladimír Stočes

Od 19. 5. 1988 pracovalo představenstvo ve složení: předseda Antonín Hron, místopředseda Josef Kabíček, místopředseda Vladimír Kremlička, Dagmar Šimková, Stanislav Dvořák, Marie Chvátalová, Jan Jačko, Ing. Bedřich Svatoš, Josef Vondráček a kontrolní komise ve složení: Pavel Srp, Josef Weidenthler, Špačková Emilie.

18.5.1989 byla doplněna kontrolní komise panem Ladislavem Havlem.

26.3.1990 odstoupili na vlastní žádost p. Jačka a p. Svatoš doplněni byli Ing. Olga Volkmerová a Miroslav Hroník.

Z kontrolní komise odstoupil p. Havel, nahrazen byl panem Vladimírem Vašíčkem.

Další volby se konali již 28.3.1991. Zvoleni byli předseda Antonín Hron, místopředseda Josef Kabíček, místopředseda Vladimír Kremlička a členové Stanislav Dvořák, Marie Chvátalová, Josef Vondráček, Pavel Kubánek, Ing. Olga Volkmerová, Miroslav Hroník, a kontrolní komise: Dagmar Šimková, Emilie Špačková, Vladimír Vašíček

27.5.1993 byl odvolán p. Kubánek pro neúčast na schůzích a Ing. Volkmerová na vlastní žádost.

Nadále bylo volební období funkcionářů družstva pětileté.

Na shromáždění delegátů 27. 6.1996 byli zvoleni: předseda Antonín Hron, místopředseda Josef Kabíček, členové představenstva Vladimír Kremlička, Marie Chvátalová, Josef Vondráček, Miroslav Hroník, Václav Maštalíř, Ing. Radomír Bílek, Karel Vobořil a kontrolní komise Jolana Nekvindová, Zdeňka Toufarová, Jitka Žaková

21.5.1998 byla provedena doplnující volba – p. Jitka Žaková ukončila členství z důvodu převodu čl.práv, novým členem kontrolní komise byla zvolena Pavla Piroutková

Po volbách 28. 6. 2001 pracovalo představenstvo ve složení: předseda Antonín Hron, místopředseda Josef Kabíček a členové Vladimír Kremlička, Josef Vondráček, Zdeněk Šťovíček. Zvoleni byli také 2 náhradníci: Stanislav Kopřiva a Ing. Pavel Bláha. Kontrolní komise pracovala ve složení: Dana Pešková, Marie Zítková, Irena Zárubová. Náhradnicí byla zvolena p. Dagmar Šimková

30.5.2002 odstoupil z představenstva p. Zdeněk Šťovíček a nastupuje zvolený náhradník Ing. Pavel Bláha.

28.5.2003 – odstoupila z kontrolní komise Marie Zítková a nastoupila zvolená náhradnice Dagmar Šimková

Další volby proběhly na shromáždění delegátů 15.6.2006. Zvoleni byli: předseda Antonín Hron, místopředseda Josef Kabíček, členové představenstva Josef Vondráček, Ing. Pavel Bláha, Hana Podlipská, náhradníci: František Lomoz, Zdeněk Sudík. Do kontrolní komise byli zvoleni: Jan Jiráček, Dana Pešková, Irena Zárubová a náhradnice Dagmar Šimková

V lednu 2008 odstoupila z kontrolní komise p.Dana Pešková z důvodu odstěhování a nastoupila náhradnice Dagmar Šimková

Zatím poslední volby se konaly 9.6.2011, představenstvo nyní pracuje ve složení: předseda Stanislava Vokrouhlíková, místopředseda Antonín Hron ml.a členové Mgr. Libor Tomášek, Hana Podlipská a Bc.Jiří Jirout a kontrolní komise ve složení Hana Marková, Pavla Vlachová, Ing. Daniela Stočesová.

Nejdéle v představenstvu pracoval pan Josef Kabíček, za 37 let svého působení byl předsedou i místopředsedou družstva a již před sloučením pracoval v představenstvu Stavebního bytového družstva zaměstnanců Strojíren. 35 let byl předsedou družstva pan Antonín Hron a 32 let v představenstvu pracoval pan Vladimír Kremlička.

Pracovníků se za ta léta vystřídalo okolo stovky. Byli to pracovníci jak v trvalém pracovním poměru tak pracovníci na dohody (většinou topiči). V době intenzivní výstavby pracovali v družstvu účetní, technici, uklízečky, zedníci, instalatéři, malíři, tesaři, elektrikáři, topenáři, řidiči a řada dalších profesí. Připomenout musím také kuchařky, které pracovaly v závodní jídelně provozované družstvem v 90.letech. S postupem doby, jak se výstavba utlumovala, zredukoval se i aparát správy takže zatímco například v roce 1980 pracovalo v družstvu 7 THP a 14 pracovníků dělnických profesí, v současné době se skládá správa družstva z pouhých 4 pracovníků.

Někteří zaměstnanci pracovali v družstvu rok nebo dva, někteří prací v něm strávili převážnou část života. Přes 40 let pracoval v družstvu p. Josef Škoch, dalšími dlouholetými pracovníky družstva byli paní Ludmila Klápová, Eva Belšánová, Vlasta Boušková, Helena Hončíková, Václav Ruzha, Marie Chvátalová, Pavel Píša, Jaroslav Kožmín, Jaroslav Masarik, Ladislav Havel, Pavel Student, František Jarolímek, Ing. Oldřich Pištěk, Jiří Hlavín, Václav Papež, Marie Šťovíčková, Jaroslav Humhal, Miloslav Přibyl, Josef Mošnička a další.

Veliký kus práce odvedli za těch půl století také funkcionáři samospráv tzv.domovní důvěrníci, protože právě oni dělali a dělají prostředníky mezi správou družstva a uživateli bytů. Oni přesvědčují své sousedy o potřebnosti modernizací domů, uživatelé bytů se na ně obracejí s požadavky na údržbu. V některých domech se v této funkci všichni pravidelně střídají, ale v některých „to táhnou“ řadu let stejní lidé.

Stavební bytové družstvo předalo svým členům do užívání více než 1000 bytů a řadových domků a garáží. Prvním domem, který družstvo postavilo byl dům čp. 587-8 v ulici U Kulturního domu. Výstavba domů se zpočátku zajišťovala klasickou technologií, za použití cihel a bloků. Později nastoupila nová forma výstavby – panelová technologie. I když nyní často kritizujeme její nedostatky, je nutné si uvědomit, že v období hladu po bydlení to znamenalo urychlení výstavby a uspokojení moha žadatelů o samostatné bydlení. A měli to naši předchůdci opravdu těžké, protože i když tenkrát bylo plánované hospodářství, dnes asi málokdo z nás uvěří, že tehdy se neobjednávalo, ale shánělo. Problém byla i lepenka na izolace, cihly, cement, překlady, panely, krytina a tak dále. Problémy byly i s kvalitou domů přebíraných od dodavatelů. Vedle dodavatelské výstavby probíhala také výstavba svépomocí. Mimo vlastní bytovou výstavbu se podíleli členové družstva také na budování příslušných inženýrských sítích a objektů základního technického vybavení. Je nutné se zmínit také o stabilizační výstavbě pro pracovníky místních průmyslových a zemědělských podniků.

V roce 1993 kolaudací bytového domu s lékárnou v ul. 28.října skončila družstevní bytová výstavba. Od té doby už družstvo nestaví žádné další byty a zaměřuje se na provádění správy bytů družstevních i bytů společenství vlastníků jednotek.

Převody bytů do vlastnictví členů se v našem družstvu nerealizovali v takové míře jako v jiných družstvech. Do roku 2005 bylo převedeno pouze 37 bytů. V posledních letech převodů bytů do vlastnictví přibylo a to zeména z důvodu potřeby zástavy při čerpání úvěru na jeho koupi. Často se nás lidé dotazují jestli je výhodnější vlastnictví družstevní nebo osobní. Není na to jednoznačná odpověď. Výhodou osobního vlastnictví bytu je možnost jeho zástavy při čerpání úvěru. Jinak členové družstva mohou disponovat se svými členskými právy a tím i s bytem stejně jako vlastníci a členská práva jsou také předmětem dědictví. Velmi často si lidé myslí, že po převodu bytu do vlastnictví nebudou muset nic platit, ale kdo by za ně platil vodné, stočné, teplo, opravy domu atd. Lidé také často nechápou, že svůj byt si nemohou z domu nikam přenést a že tudíž prakticky odejdou pouze z družstva většího do družstva domovního nazývaného „společenství vlastníků“. Společenství vlastníků je vlastně obdoba družstva. Pokud si někteří převádí byt do vlastnictví proto, že mají obavy z toho, že družstvo zkrachuje a nebo jim jejich peníze zpronevěří, tak by si měli uvědomit, že pokud budou bydlet ve společném domě, vždycky jejich peníze bude spravovat někdo jiný.

Převodem družstevních bytů do vlastnictví dosud vzniklo sedm společenství vlastníků, která zatím využívají nadále služeb družstva. Provádíme také správu i dvanácti společenstvím, která vznikla privatizací obecních nebo městských a podnikových bytů. Charakter družstva se tak mění na provozní a správní družstvo.

V současné době spravujeme 605 vlastních bytů, 404 bytů převedených do vlastnictví a 213 bytů privatizovaných od obcí a podniků a to nejen v Sedlčanech, ale i ve 23 okolních obcích. V rámci správy domů nabízíme vedení účetnictví, evidenci plateb, rozúčtování nákladů, zajišťování oprav, údržby a povinných revizí. Uživatelé bytů mají možnost sledovat náklady svého domu prostřednictvím internetu.

Když se ohlédneme zpět na uplynulých 50 let a podíváme se kolik domů a bytů bylo postaveno a kolik jich dnes již prošlo rekonstrukcí, uvědomíme si, kolik práce a námahy to stálo. A to všechno udělali členové družstva, funkcionáři samospráv, členové představenstva a kontrolní komise, zaměstnanci družstva. Jim všem patří dík za to, že se všichni podíleli každý svým dílem v určitém časovém období na rozvíjení našeho družstva a věřme, že se nám podaří kvalitou naší práce udržet si přízeň a důvěru svých členů i vlastníků, kterým provádíme správu jejich majetku.

Stanislava Vokrouhlíková

předsedkyně představenstva
verze článku v PDF

foto setkání

foto p.Hrbek a p.Rozvoda

foto p.Hončíková a p.Hergetová

foto setkání

foto projev

foto přípitek

foto přípitek 2

foto p.Píša, p.Masarik a p.Růzha

foto p.Hron, p.Boušková, p.Šimková

foto p.Pechačová, p.Králová, p.Hron

foto p.Škoch a p.Opočenský

Úřední hodiny

Pondělí - 7.00-16.00
Středa  - 7.00-16.00

ostatní dny pouze po předchozí telefonické domluvě

Provozní doba od 1.7.2011

Po 7.00 – 16.00
Út 7.00 – 15.00
St 7.00 – 16.00
Čt 7.00 – 14.00
Pá 7.00 – 14.00

Bankovní spojení

ČSOB: 1019256/0300
GE: 700306684/0600

IČO: 00037061    
DIČ: CZ00037061

© 2017 SBD Sedlčany SBD Sedlčany, U Háječku 711, 264 01 Sedlčany e-mail: sbdsedlcany@seznam.cz